Organizator rekolekcji
Parafia św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

 

kontakt mailowy:

biuro.rekolekcje@gmail.com

Regulamin

regulamin

2020-03-02 02:14

Organizatorem rekolekcji jest Parafia Parafia św. Anny w Ząbkowicach Śląskich znajduje się w dekanacie bielawskim w diecezji świdnickiej.

 

1. Rekolekcje prowadzone są zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo wzięcia w nich udziału.

3. Proces rejestracji każdego z Uczestników składa się z pięciu etapów:

a. Zgłoszenie Uczestnika

b. Uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem zgłoszeniowym – poprzez e-mail.

c. Przelew kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu na konto Organizatora w terminie nie późniejszym niż 10 dni kalendarzowych od daty wysłania zgłoszenia.

d. Potwierdzenie wysłane za pomocą poczty e-mail o zaksięgowaniu kwoty zgodnej z deklaracją w zgłoszeniu i o umieszczeniu zgłoszenia na liście uczestników (potwierdzenie to wformie wydrukowanej w dniu rozpoczęcia rekolekcji będzie dokumentem potwierdzającym poprawność rejestracji).

e. Osobista rejestracja Uczestnika wdniu rozpoczęcia rekolekcji potwierdzona: dowodem osobistym i potwierdzeniem, októrym mowa w punkcie 3 dniniejszego Regulaminu.

4. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.rekolekcjedzierzoniow.pl.

5. Tytuł przelewu musi zawierać dane zgodne z danymi zawartymi w potwierdzeniu zgłoszenia w odpowiedniej kolejności : numer zgłoszeniowy, imię, nazwisko i adres.

6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Odstępstwo w przypadkach szczególnych za zgodą organizatora.

7. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek osobom trzecim.

8. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby związane z organizacją Rekolekcji. Służą one jednoznacznej identyfikacji Uczestników.

9. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i organizacji Rekolekcji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.
W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

10. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji.

11. Na czas trwania Rekolekcji Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym na koszt organizatora.

12. Dopełnienie procesu rejestracji jest jednoznaczne z pełnym udziałem w Rekolekcjach.

13. Uczestnik naruszający porządek może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.